Staccato C2 IWB KYDEX Holster with Modwing
Staccato C2 Holster

Staccato C2 Custom KYDEX Holster

  • ซองปืน KYDEX ขึ้นรูปด้วยโมลตรงรุ่นสำหรับ Staccato C2
  • ซองปรับความแน่นได้ (Adjustable Retention)
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ ชิ้นงานขึ้นรูปในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุคุณภาพสูงจาก USA
  • สามารถเลือกรูปแบบและลวดลายบนซองได้

สั่งทำซองปืน KYDEX สำหรับ Staccato C2