Hellcat Pro with Olight PL Mini 2 Pancake OWB KYDEX Holster
Hellcat Pro Holster

ซองปืน SA Hellcat Pro

  • ซองปืน KYDEX สำหรับ Springfield Armory Hellcat Pro ขึ้นรูปตรงรุ่น
  • ซองสามารถปรับ Retention ได้ เพื่อให้มีความแน่นพอดีตัวปืนและชักปืนออกจากซองได้อย่างสะดวก
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ สามารถ Optic Cut สำหรับตัวเล็งรุ่นต่างๆได้
  • ซองปิดบริเวณไกปืนอย่างมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
  • ผลิตในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุนำเข้าคุณภาพสูงจาก USA
  • ไม่ต้องส่งตัวปืนและไฟฉายมาใช้ในการขึ้นรูป (ยกเว้นกรณีที่ทางร้านไม่มีโมลของไฟฉายรุ่นนั้น)

สั่งทำซองปืน Hellcat Pro รูปแบบต่างๆ